Att älska sin utbildning

God morgon!

Att studera på högskolan är för mig en dröm i uppfyllelse. Jag hoppade av lycka när jag blev antagen och har sedan jag började studera haft en passionerad romans med mina studier. Jag vet att det låter lite galet, men jag tycker verkligen att det är ett så stort privilegium att studera. Även i de mest kämpiga perioder minns jag varför det är så viktigt för mig. Kanske blir anledningen mer påtaglig då, än annars.

I min introduktion berättade jag att min familj kom hit som flyktingar 1993. Min mamma var 28 år gammal när hon kom hit med sina fyra barn och sin man. Hon lämnade alla möjligheter att få studera och “bli något” när kriget kom. Att rädda sina barn blev viktigare än något annat. Därför har hon uppmuntrat oss till att studera, att följa våra drömmar och våga ta plats.

I nuläget är jag den enda av oss syskon som studerat vidare efter gymnasiet. För mig är handlar det inte bara om att få utbilda mig och få privilegiet att kalla mig lärare som får mig att pirra. Det är även känslan att se min mammas stolthet över att jag tog över där hon var tvungen att sluta. Att hennes ambitioner att få utbilda sig och intellektuellt utvecklas, fortsätter genom mig. Det gör mig stolt och tacksam över att få möjligheten att få studera i ett land där det är kostnadsfritt. Där jag får yttra min åsikt och där jag har möjligheten att lära mig så mycket som jag själv vill.

Jag har alltså en slags stark passion för min utbildning. När sommaren kommer och det är uppehåll från skolan i dryga två månader så får jag lite panik. Jag saknar det, trots att vårterminen varit tung och uttröttande (det händer, hur mycket man än är kär i utbildningen) och jag längtar tillbaka. Därför är jag alltid förberedd när höstterminen startar igen.

I juli har jag i regel redan börjat spanat in kursplanen på hemsidan och skapat ett dokument av kurslitteraturen i Google Drive, för att på så vis kunna hämta hem digitala dokument som jag kan börja läsa innan terminsstart. Jag brukar också få ett hum om vilka examinationer som hör till kursen för att kunna försöka reda ut hur upplägget av kursen kommer vara och därmed även studiebelastningen. Är det bara skriftliga tentor eller seminarier också? Har vi något vi måste presentera? Är det enskilt eller i grupp?

Jag brukar också ha koll på schemat redan innan det läggs ut. På min högskola står det att det läggs ut fyra veckor innan terminsstart, men jag vet (genom att jag sökt runt en del, hehe) att det alltid läggs upp schemalänkar för hela terminens kurser och som uppdateras tidigare. Därför vet jag vad min första föreläsning ska handla om redan i skrivande stund.

Varför håller jag på såhär, undrar säkert en del av er? Kan jag inte bara ta lite semester och ta det när det kommer? Jo. Självklart hade det varit ett alternativ… Om jag ville. Men jag vill ha koll. Det intresserar mig att få veta vad som förväntas av mig på högskolan och vad det är meningen att jag ska läsa och ha reda på. Generellt brukar jag tycka mycket om att läsa på utöver det som är obligatoriskt, om det finns tid. Jag är intresserad av min akademiska och intellektuella process, helt enkelt. Eftersom jag läser till en yrkesexamen så är jag i det stora väldigt intresserad av mitt framtida yrke och det speglar också sig i mitt intresse för mina studier. Jag vill veta allt som går. Jag tycker att det är jätteroligt att göra detta. Jag tycker om att vara organiserad och det kan jag uppnå genom att börja tidigt. Jag vill ha koll eftersom det får mig att må bättre.

Hur förhåller du dig till dina studier eller ditt yrke? Lämna gärna en kommentar, det hade varit roligt att veta!

GlobalaUtmaningar

Ett exempel på en kursplan som jag besöker ett flertal gånger för att lusläsa. / One example of a course plan that I visit several times so that I can review it.


Good morning!

When I started studying at the university, it truly was a dream come true. I jumped up and down when I received my acceptance letter and have, since I started studying, had a passionate romance with my studies. I know this might sound crazy, but I really do believe it is a privilege for me to even be able to study. In the most difficult periods in school, I try to remember why it feels so important for me to be where I am. Maybe my reason is more clear to me than ever before.

In my introduction I wrote about my family coming to Sweden as refugees in 1993. My mother was 28 years old when she came here with her four children and husband. She left the opportunity to study and “become something” when the war came. To save her children became more important than anything. Since then, she has encouraged us to study, to follow our dreams and to become a part of this nation.

I am the only one who continued studying in my family. For me, it is not only the opportunity to study and to have the privilege of calling my self a teacher in the future, that makes me so excited. It is also the feeling of seeing my mother proud of where I am and that I picked up where she left off. That her ambitions of studying and intellectually develop herself, continues through me. It makes me proud and grateful over the opportunity to study in a country where education is for free. Where I am able to speak my mind  and have the chance of developing as much as I want.

As you might have noticed, I feel strongly for my education at university. When summer comes and I leave school for two months, I have a small meltdown. I miss school and do not really know what to do, although the spring term might has been tough (it happens, no matter how much I love the program), I always long to go back. Therefore, I am always prepared when the fall term starts again.

In July, I usually start looking at the course plan of the first course on the university’s website. During this time, I have also created a Google Docs with the course literature and downloaded digital literature (such as articles) that I can start reading before school starts. Furthermore, I look at how I am going to be examined. This gives me an idea of how much my work load will be during the course and what I need to focus on more. Is it only written exams or seminars as well? Are we presenting something? Is it individually or in groups?

Lastly, I start looking at the schedule for the fall term. On the university website, they claim that the course’s schedule will be uploaded four weeks before the course starts. I happen to know that this is not true (by stalking the website, hehe) because they always upload links to the term’s courses which will be uploaded throughout the summer. Knowing this, I already know what my first lecture will be about and that gives me an idea of what literature I need to have read beforehand.

Why do I do this, one might ask? Why can I not just have a break from school and just dive into it when it is time for school again? Well, yes. It would be an option to do that… If that was what I wanted. But I want to know. I am interested in knowing what is expected of me at the university and what I am supposed to read and be aware of. Generally I enjoy to read other things that are not obligatory, but still relevant for my course content. If I have time, that is. I am interested in my academic and intellectual progress, so to speak. Since I am studying to become a certain profession, I have a great interest in understanding what it means to be a teacher which also reflects to how I view my studies. I want to become the best that I can be. I think it is great fun to do this. I like being organized and I can achieve that by starting early in my preparation. I want to know because it makes me feel better.

How do you view your studies or profession? Leave a comment below, I would love to know!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s